Informácie o spracúvaní osobných údajov Ochrana 

Prevádzkovateľom v súlade s Nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len “GDPR”)  je STAVMIX RM s.r.o., so sídlom Jasenovská 2770, 066 01 Humenné, IČO 48 077 267, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro,  Vložka č. : 31339/P (ďalej len “Prevádzkovateľ”). Ochrana

Zakliknutím zaškrtávacieho políčka a odoslaním formulára z webovej stránky dávate súhlas nám, ako prevádzkovateľovi na spracúvanie osobných údajov, ktoré od vás získavame prostredníctvom online formulárov a v rámci všetkých služieb *.

V rámci všetkých služieb sa rozumejú aj údaje poskytnuté vo všetkých zmluvách, dokumentoch, materiáloch, komunikácii či obsahu, ktorý bol odovzdaný, prevzatý, prenesený, zdieľaný, distribuovaný či inak sprístupnený v akomkoľvek kontakte s nami.

Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame sa snažíme minimalizovať do takej miery aby postačovali na kvalitné splnenie našich služieb;  vyhoveli zákonom stanovenej povinnosti  a chránili naše oprávnené záujmy.

Kategórie osobných údajov:

Najčastejšie ide o identifikačné údaje, ako meno a priezvisko, miesto bydliska, IČO, DIČ, IČ, DPH, číslo účtu alebo údaje úradného registra a evidencie ak ste podnikateľ.

Potom sú to vaše kontaktné údaje potrebné pre ďalšiu komunikáciu, ako adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, adresa pre doručenie, fakturačná adresa.

Údaje v rámci obchodnej komunikácii, ktorými sú najmä informácie o predmete dopytovanej či ponúkanej služby, o rozpočte, cene, množstve a ďalších potrebných parametroch pre jeho splnenie.  Informácie získané pri servisovaní služieb (diela) a pri reklamáciách.

Obsah elektronickej aj písomnej komunikácie pre úspešné plnenie vašich požiadaviek.

Základné údaje o správaní sa na internete snímané výlučne len pre štatistické účely, ako informácie o návštevnosti internetových stránok. Na jeho meranie využívame analytické súbory cookies – (používajú službu Google Analytics) a sú pre nás nevyhnutné pre lepšie poskytovanie služieb a správne fungovanie nami prevádzkovaných stránok. Tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie, ktoré identifikujú návštevníka. O jeho využívaní aj možnosti ich odmietnuť formou nastavenia svojho prehliadača, informujeme návštevníkov priamo na webových stránkach.

V rámci všetkých služieb sa rozumejú aj údaje poskytnuté vo všetkých zmluvách, dokumentoch, materiáloch, komunikácii či obsahu, ktorý bol odovzdaný, prevzatý, prenesený, zdieľaný, distribuovaný či inak sprístupnený v akomkoľvek kontakte s nami.  (najmä fotky, obrazové a zvukové nahrávky…).

Právny základ spracúvania osobných údajov:

Vaše osobné a iné údaje spracovávame a používame – 1. na základe plnenia predmetu zmluvného vzťahu,  2. z dôvodu plnenia právnej povinnosti, najmä v rámci plnenia objednanej služby, dodania tovaru alebo realizácie diela,  a za 3. na základe vášho osobného súhlasu. Ochrana

Účel spracúvania osobných údajov:

 • ak navštívite ktorúkoľvek web stránku prevádzkovateľa a vyplnením formulára pošlete dopyt na akýkoľvek produkt alebo službu. Tieto údaje potom použijeme za účelom vybavenia vášho dopytu, najmä na ďalšiu komunikáciu s vami aj s dodávateľskými firmami pre potreby realizácie objednávky (vyžiadanie doplňujúcich informácií, oslovenie dodávateľských firiem, zasielanie cenových ponúk a pod.);
 • v súvislosti s výkonom práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom, kde poskytnutie osobných a iných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy;
 • pri plnení zákonom stanovených povinností, za účelom vedenia účtovníctva, daňovej povinnosti, správy registratúry, či v prípadoch ochrany oprávnených záujmov, ako vybavovanie reklamácií, sťažností, mimosúdne vymáhanie pohľadávok a súdne spory.

Použitie osobných údajov na automatizované individuálne rozhodovanie:

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania v zmysle čl. 22, GDPR.

Informácie ohľadom využívania cookies:

Stránky prevádzkovateľa využívajú súbory cookies. Tieto súbory sa ukladajú do prehliadačov a o jeho využívaní aj možnosti ich odmietnuť formou nastavenia svojho prehliadača, informujeme návštevníkov priamo na webových stránkach. Analytické súbory cookies – (používajú služby Google Analytics) a sú pre nás nevyhnutné pre lepšie poskytovanie služieb a správne fungovanie nami prevádzkovaných stránok. Využívame ich výlučne pre štatistické účely na meranie návštevnosti internetových stránok. Tieto súbory cookies nezhromažďujú informácie, ktoré identifikujú návštevníka.

Súbory cookies môžete odmietnuť, kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Rovnako ich viete vymazať zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Postupy nastavení sú závislé od poskytovateľov internetových prehliadačov, preto odporúčame navštíviť ich materské stránky za účelom vhodného návodu.

Komu poskytujeme vaše osobné údaje:

Prevádzkovateľom získané osobné a iné údaje môžu byť poskytnuté výlučne len, osobám a firmám (subdodávateľom), ktorí Ochrana

 • sa podieľajú na dodaní tovaru a služieb v rámci vybavovania žiadostí zo strany záujemcu o projekt “Domy – Vtáčie údolie”;
 • vyhľadávajú nami ponúkané služby, najmä v procese záujmu, prípravy, prezentácie a predaja nehnuteľností;
 • majú právo na poskytnutie osobných a iných údajov zo zákona alebo na základe plnenia, ktoré vyplýva zo zmluvného vzťahu (dodávateľské firmy, poskytovateľ účtovných služieb, daňový úrad, správy registratúry, advokátska kancelária, katastrálny úrad, súd a iné orgány verejnej moci, pokiaľ to vyžaduje osobitná právna úprava;
 • nám zabezpečujú prevádzkovanie web stránok, sietí a ďalších technologických riešení;
 • sa podieľajú na predaji nehnuteľností (najmä realitné kancelárie).

Pokiaľ prevádzkovateľ predáva celok alebo aj časť svojho podnikania alebo aktív, môže zverejniť vaše osobné údaje takémuto záujemcovi.

Prenos osobných údajov mimo Európskej únie:

Prevádzkovateľ nebude prenášať vaše osobné údaje do krajín, ktoré nie sú súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru ani medzinárodnej organizácii.

Vaše osobné a ďalšie údaje, ako prevádzkovateľ budeme uchovávať tak dlho, ako je nevyhnutné na príslušnú činnosť, pre ktorú boli poskytnuté.

 • Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom webových formulárov na internetových stránkach budeme uchovávať len po dobu nevyhnutnú na splnenie požiadaviek vyplývajúcich z ich obsahu.
 • Osobné údaje vyplývajúce zo zmluvného vzťahu budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností a uplatňovaní nárokov vyplývajúcich z nej, tzn. na dobu, ktorú nám ukladá zákon. Napríklad podľa zákona o účtovníctve to môže byť lehota 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Vo vzťahu k vaším osobným údajom máte právo: 

 • na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracované, po akú dobu sú spracované a kto sú príjemcami vašich osobných údajov.
 • kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu a to buď písomne na adresu prevádzkovateľa alebo na e-mail – vyplnením kontaktného formulára.
 • na opravu alebo aktualizáciu osobných údajov;
 • na výmaz osobných údajov;
 • na prenositeľnosť údajov;
 • na obmedzenie spracúvania;
 • na námietku proti spracovaniu;
 • na sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Aktualizácia osobných a ďalších údajov:

 • pri odovzdávaní údajov prevádzkovateľovi sa treba usilovať o ich aktuálnosť a presnosť,
 • ak sa zmenia, poprosíme nás upovedomiť, aby sme o vás neuchovávali neaktuálne údaje.

Tu nás môžete kontaktovať v prípade zmien a nepresností vo vašich osobných údajov.

Na záver dovoľte ubezpečiť vás, že záleží nám na vašich osobných údajov a preto sa snažíme prijímať také technické a organizačné opatrenia aby sme všetky osobné a ďalšie údaje, ktoré nám odovzdávate ochránili.

Tieto podmienky môžeme, ako prevádzkovateľ aktualizovať. V takomto prípade zabezpečíme, aby aktuálna verzia bola vždy k dispozícii na našich internetových stránkach. Ochrana